Văn hóa cơ sở
Văn hóa và phát triển – khát vọng vươn tới phồn vinh

Đại hội XIII xác định: “Văn hóa là động học và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước”. Đại hội đã nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt phát triển văn hóa...

            Văn hóa và phát triển là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Những quan điểm, định hướng lớn, những nhiệm vụ trọng tâm sâu sắc và toàn diện để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

 
Lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương cắt băng khai mạc Tuần Văn hóa du lịch và Xúc tiến thương mại tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023
 

          Đại hội XIII xác định: “Văn hóa là động học và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước”. Đại hội đã nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt phát triển văn hóa nhằm mục đích: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất” (Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng).

          Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của văn hóa, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Xác định văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước ta.

 
Đại biểu và nhân dân dâng hương khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 
 

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra nhiệm vụ về văn hóa: “Phát huy giá trị văn hóa và chăm lo xây dựng con người xứ Đông phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng phát triển, đạo đức, lối sống, nhân cách, trách nhiệm xã hội; về trí tuệ, về thể lực; từng bước hình thành “công dân điện tử”, quan tâm đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng phát triển và hoàn thiện đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao…”

          Văn hóa có khái niệm rất rộng, là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước. Bản chất văn hóa là sáng tạo, hướng tới các giá trị nhân văn, vì con người. Phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với những giá trị văn hóa, thể hiện qua những chuẩn mực hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng…

          “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Trải qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, nền văn hóa dân tộc đã được hun đúc trong bề dày lịch sử truyền thống yêu nước của Nhân dân từ thế hệ này đến thế hệ khác được vun trồng và nở hoa, kết trái. “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” là nguồn lực, quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Hàm lượng chất xám trong các sản phẩm từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, sinh học được nâng cao, đó là văn hóa đang là xu thế tất yếu trong cạnh tranh cơ chế thị trường, phát triển xanh, tăng trưởng số hòa nhập thế giới, trong đó bản sắc văn hóa con người Việt Nam được tôi rèn, thử thách trong gian khó mang đậm phong cách, lối sống, đạo đức, văn hóa người Việt Nam luôn tỏa sáng. Có câu: “Không có ăn, không thể bước đi. Không có chữ không nhìn thấy đường”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

          Thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong những năm qua đã có nhiều, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng với các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó. Công tác Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã có những bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, sân khấu, thể thao, bảo tồn bảo tàng, tạo đà cho những bước phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có công đóng góp không nhỏ của văn hóa, là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Các thiết chế văn hóa, các quy định về xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, làng văn hóa, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình hay những quy định về xây dựng văn hóa ở cơ sở là tiền đề đóng góp vào việc xây dựng con người mới với đạo đức, trí tuệ, nhân cách con người xứ Đông trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để tạo động lực, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề cần được coi trọng ngang nhau, đó là chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa”. Người còn khẳng định: chính trị nghĩ rộng cũng là văn hóa và văn hóa nghĩ sâu cũng là chính trị. Do vậy văn hóa cần được hiểu là động lực và nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Cho nên cần khẩn trương triển khai, phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ ra.

 
Thi pháo đất 
 

          Với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cũng như của địa phương, cơ sở, đơn vị cần bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội.

          Văn hóa và phát triển, khát vọng vươn tới đất nước phồn vinh, hạnh phúc là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 
 
Vũ Hoàng Luyến 
Các tin mới hơn
Hải Dương phát động cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu về gia đình(30/03/2023)
Khai mạc triển lãm ảnh Nghệ thuật Hải Dương - Văn hiến và phát triển(29/03/2023)
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn, Sơn, Kiếp Bạc trình Unesco và Đền Tranh trình Thủ tướng Chính phủ.(23/03/2023)
Thị xã Kinh Môn phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo).(22/03/2023)
Tập huấn kỹ năng quản lý Nhà nước về công tác Thư viện năm 2023(20/03/2023)
Các tin cũ hơn
Sở VHTTDL: Những nhiệm vụ trọng tâm công tác Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023(14/03/2023)
Đại hội Công đoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028(11/03/2023)
Khai hội chùa Giám năm 2023(05/03/2023)
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam(05/03/2023)
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam(03/03/2023)
Điểm du lịch
Hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc trở lại
Để Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức trở lại với đầy đủ nghi thức truyền thống và đón tiếp du khách chu đáo, an toàn, mọi công tác chuẩn bị đã và đang được khẩn trương triển khai.
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín