Văn hóa cơ sở
Sở VHTTDL: Những nhiệm vụ trọng tâm công tác Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng quản lý Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Sở nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên...

Xác định công tác Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của cơ quan, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã sớm triển khai kế hoạch thực hiện trong công tác CCHC Nhà nước năm 2023.

Trong đó, chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch chuyên nghiệp đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý,… đảm bảo điều hành thông suốt, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới trong ngành. Đồng thời, đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết, giảm thời gian giải quyết TTHC và tăng cường kiểm soát TTHC, 100% TTHC được cập nhật, công bố, niêm yết công khai theo quy định. Thực thi theo hướng gọn nhẹ, dễ tiếp cận, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân khi đến cơ quan liên hệ công tác. Phấn đấu đạt tối thiểu từ 55% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 
 
Bộ phận một cửa Sở VHTTDL tại Trung tâm Hành chính công tiếp công dân
 

Từ mục đích trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng quản lý Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Sở nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nâng cao chất lượng toàn diện trong công tác CCHC tại Sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành về tầm quan trọng của CCHC; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng các giải pháp đổi mới, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với nhiệm vụ quản lý Nhà nước, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; nâng cao đạo đức công vụ đối với công chức, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức. Và lấy CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức cũng như bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

Từ những yêu cầu và mục đích, Sở VHTTDL đã đưa ra 7 nhiệm vụ cụ thể trong năm. Trong công tác chỉ đạo, điều hành cần tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 của các đơn vị; gắn CCHC với thi đua khen thưởng; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành mạnh dạn xây dựng và áp dụng các sáng kiến, mô hình hay về CCHC vào hoạt động của cơ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong đó có lồng ghép nội dung, văn bản về CCHC, kiểm soát TTHC với các hình thức đa dạng. Nâng cao trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ, ý thức chấp hành, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Nhà nước của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch…

Đối với Cải cách thể chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, của tỉnh. Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch nhằm kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp, góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế. Tập trung triển khai thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực VHTTDL.

Về Cải cách thủ tục hành chính, Sở đã Xây dựng kế hoạch Kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023. Đẩy mạnh việc đơn giản hóa TTHC, tiếp tục rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho các cá nhân, tổ chức; thường xuyên bổ sung xây dựng quy trình nội bộ để giải quyết TTHC trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có Quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính của Bộ và UBND tỉnh.

Đa dạng hóa các hình thức công khai, minh bạch thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, dễ hiểu và dễ thực hiện. Tham mưu công bố kịp thời danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành khi nhận được quyết định công bố của Bộ VHTTDL. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết TTHC.

Trong Cải cách tổ chức bộ máy. Sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy như: Xây dựng phương án sắp xếp đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với biên chế được giao và Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Sở VHTTDL cũng đã xây dựng hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cơ quan Sở, Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trong Cải cách công vụ, đồng thời thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc theo đúng vị trí việc làm, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo và công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến quy chế làm việc, văn hoá công vụ phù hợp thẩm quyền quản lý của Sở; đưa nội dung thực hiện văn hoá công vụ vào tiêu chí đánh giá thi đua các đơn vị thuộc Sở. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thường xuyên rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc phù hợp với hoạt động của từng đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, trách nhiệm người đứng đầu nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót và kiến nghị xử lý nghiêm minh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức trẻ; cán bộ, công chức cấp lãnh đạo, quản lý đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đổi mới, nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định về chính sách thu hút, ưu đãi người có tài năng giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Trong Cải cách tài chính công, triển khai dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) gắn với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước. Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nghiêm túc thực hiện các quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước. Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành về công khai ngân sách Nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan; đa dạng hoá các hình thức công khai ngân sách Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa về chi ngân sách Nhà nước đối với cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo theo quy định…

Trong năm 2023, Sở tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ VHTTDL, kế hoạch của Sở về quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành và hội nhập quốc tế.

Hiện đại hóa hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin gắn với CCHC, hướng đến một hệ thống quản lý điện tử, không giấy tờ, thực hiện hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử,… Tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng quản lý Nhà nước. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đạt tối thiểu từ 55% trở lên hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố. Phát triển các hệ thống nền tảng và dữ liệu số và các ứng dụng, dịch vụ. Đảm bảo duy trì ổn định, tăng cường hoạt động Trang tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sovhttdl.haiduong.gov.vn), cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

            Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng; khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật của trang thông tin điện tử Sở. Cử lãnh đạo, công chức tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức.

         P.V
Các tin mới hơn
Hải Dương phát động cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu về gia đình(30/03/2023)
Khai mạc triển lãm ảnh Nghệ thuật Hải Dương - Văn hiến và phát triển(29/03/2023)
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn, Sơn, Kiếp Bạc trình Unesco và Đền Tranh trình Thủ tướng Chính phủ.(23/03/2023)
Thị xã Kinh Môn phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo).(22/03/2023)
Tập huấn kỹ năng quản lý Nhà nước về công tác Thư viện năm 2023(20/03/2023)
Các tin cũ hơn
Đại hội Công đoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028(11/03/2023)
Khai hội chùa Giám năm 2023(05/03/2023)
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam(05/03/2023)
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam(03/03/2023)
Lễ hội đền Tranh được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia(01/03/2023)
Điểm du lịch
Hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc trở lại
Để Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức trở lại với đầy đủ nghi thức truyền thống và đón tiếp du khách chu đáo, an toàn, mọi công tác chuẩn bị đã và đang được khẩn trương triển khai.
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín